Αποτελεσματική και κερδοφόρα η χρονιά για τον ΟΛΠΑ

Ο Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ συνέχισε την αποτελεσματική και κερδοφόρα ανάπτυξη του κατά την 13η Διαχειριστική περίοδο από 01/01/2014-31/12/2014. 

Για το έτος 2014 οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 5.579.308€ έναντι 5.518.566€ το έτος 2013. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 2.497.605€ έναντι 2.487.158€ το 2013 (αύξηση 0,4%).
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας εκτιμώνται ικανοποιητικοί. Ενδεικτικά αναφέρονται:
Α) οικονομικής διάρθρωσης : 1.κυκλοφορούν ενεργητικό/ σύνολο ενεργητικού: 17,07% (Μεταβολή 1,72% από το 2013), 2.κεφάλαιο κίνησης/ κυκλοφορούν ενεργητικό: 85,72% (έναντι 85,83% του 2013).
Β) Αποδοτικότητας : Πωλήσεις αποθεμάτων και Υπηρεσιών / ιδία κεφάλαια : 9,07% 
Γ) Διαχειριστικής πολιτικής : Προμηθευτές/ κόστος πωλήσεων: 73,95%.
Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ανήλθαν στις 31/12/2014 σε 5.508.195€, έναντι 5.652.683€ το 2013.
Η εταιρεία δεν έχει συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου και κίνδυνο ρευστότητας, η πορεία και η εξέλιξη της Εταιρείας εκτιμάται ασφαλής και αποδοτική.
Στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας ο Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ επεκτείνεται σε νέες αγορές (Mega Yachts, επικίνδυνα φορτία κ.λ.π.) και υλοποιεί Διακρατικά Προγράμματα που βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις υποδομές του.


Αποτελεσματική και κερδοφόρα η χρονιά για τον ΟΛΠΑ Αποτελεσματική και κερδοφόρα η χρονιά για τον ΟΛΠΑ Reviewed by imerisios.gr on 8:00:00 π.μ. Rating: 5
imerisios.gr . Από το Blogger.