Επιτροπή των Περιφερειών: «Οι δίκαιοι μισθοί μπορούν να σταθεροποιήσουν την Οικονομία και να τονώσουν την Ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη»

«Ένα δίκαιο επίπεδο μισθών για όλους τους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να καταπολεμήσει τη φτώχεια, να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της Οικονομίας και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη»,
τονίζεται στη γνωμοδότηση που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) κατά την πρόσφατη Ολομέλεια στις 3-4 Δεκεμβρίου.
Η σχετική γνωμοδότηση που συνέταξε η Ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES Group) της ΕτΠ – στην οποία ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, είναι Αντιπρόεδρος – υπογραμμίζει ότι η φτώχεια και οι κοινωνικές ανισότητες έχουν επιδεινωθεί από την κρίση και ότι εκτός από την φτώχεια των ανέργων, πλέον και η φτώχεια των εργαζομένων είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα στην Ευρώπη.
Παρ’ ότι η ευθύνη για την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική έγκειται κατά κύριο λόγο στις εθνικές κυβερνήσεις, η ΕτΠ συνιστά στα κράτη μέλη να θεσπίσουν έναν ενδεικτικό δίκαιο μισθό, στο 60% του μέσου μισθού με βάση τους προϋπολογισμούς αναφοράς, το οποίο να είναι ένα πακέτο απολαβών και υπηρεσιών που ένα άτομο χρειάζεται για να έχει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.
«Όλα τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών τους και θα πρέπει να επιδιώκουν πολιτικές που εξασφαλίζουν δίκαιες αμοιβές σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της εργασίας» επισημαίνει ο κ. Κατσιφάρας.
Σε επίπεδο ΕΕ, η δίκαια αμοιβή ως οικονομικός παράγοντας θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί σε ειδικές ανά χώρα συστάσεις και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Έτσι, η δημοκρατική νομιμοποίηση της ΕΕ θα ενισχυθεί, αφού οι πολίτες της Ευρώπης θα αναγνωρίζουν ότι σημειώνεται κοινωνική πρόοδος, καθώς η απασχόληση και η κοινωνική διάσταση θα είναι πλήρως ενσωματωμένες στον ετήσιο κύκλο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής, παράλληλα με την προώθηση της ανάπτυξης.
Η ΕΤΠ θεωρεί ότι οι δίκαιοι μισθοί είναι σημαντικός παράγοντας οικονομικής σταθεροποίησης και ένα βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της «μη-τιμολογιακής» ανταγωνιστικότητας, δρώντας έτσι ως σημαντική κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης και βοηθώντας να αποφευχθεί η στασιμότητα. Ένας δίκαιος μισθός, μαζί με δίκαιους όρους και συνθήκες απασχόλησης, και ενός επαρκούς συστήματος κοινωνικής προστασίας, είναι επίσης προϋποθέσεις για την προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και την αποφυγή της κοινωνικής περιθωριοποίησης.
Η γνωμοδότηση ενθαρρύνει τέλος τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να δώσουν το παράδειγμα, υπό την ιδιότητά τους ως εργοδότες, και να εργαστούν για τη διασφάλιση δίκαιων μισθών για τους υπαλλήλους τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι η συνέλευση των περιφερειακών και τοπικών εκπροσώπων από όλα (και τα 28) κράτη μέλη της ΕΕ. Δημιουργήθηκε το 1994, μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ, και αποστολή της είναι η συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβουλεύεται την ΕτΠ σε τομείς πολιτικής που αφορούν τις περιφέρειες και τις πόλεις. Η ΕτΠ αποτελείται από 350 τακτικά μέλη και 350 αναπληρωτές τους. Για να είναι κάποιος μέλος της ΕτΠ πρέπει είτε να είναι εκλεγμένος (αιρετός) στην Περιφέρεια ή το Δήμο καταγωγής τους, είτε να είναι πολιτικά υπόλογος ενώπιον της εκλεγμένης συνέλευσης στην Περιφέρεια ή το Δήμο καταγωγής τους. 
Επιτροπή των Περιφερειών: «Οι δίκαιοι μισθοί μπορούν να σταθεροποιήσουν την Οικονομία και να τονώσουν την Ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη» Επιτροπή των Περιφερειών: «Οι δίκαιοι μισθοί μπορούν να σταθεροποιήσουν την Οικονομία και να τονώσουν την Ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη» Reviewed by imerisios.gr on 8:00:00 μ.μ. Rating: 5
imerisios.gr . Από το Blogger.